Welkom biej Karnavalsvereniging de Plekploasters oet Boaksum!

Prins Bart I - Plekploasters Baoksum
Leef Plekploasters en Plekploasterkes,

Moog ig mig aan ug vöärsjtèlle:Prins Bart de 1ste, 31 joar geleaje in dit sjoean dörp geboare oppe Jónker van Boaksensjtroat as Bart Joris. Zoon van Geert van Harie vanne witte van Kupkesjtién en van Miep van Wim van tösse de Brögke. Breurke van Ruud, beater bekintj as dea mèt diej tróm. Via ein klein fuitje ein paar joar in Heitse belandj, mer hieël rap weer trök gekome en goan woeane oppe Kèrkveldsjtroat mèt ut toepasselik hoésnummer 11. Doa woean ig mèt mién leeve (en Nearse wearse) prinses Manja en óze zoon Gijs.

Normaal gesjproake maag ig tiédes ut eate en op fieësjes neet tevöäl öäver mién werk kalle, altiéd weer eine dea flauw vèltj. Mer ig zal ug toch ein bietje vertèlle öäver mién bezigheden door de weak. Ig riej s’mörges in alle vreugtje noa ut pietoreske Helmondj, óm preciés te zeen noa ut Elkerliek Zeekehoés. Doa wèrk ig as operasie-assistent en zorg ig d’r same mèt mién kollega’s en de artse vöär det de minse diej ein operasie móte óngergoan, dees oppe bèste meneer óngergoan. Det klinktj dèk hieël spannendj (en det is ut ouch écht waal èns huër) mer öäver ut algemein hingtj d’r eine óntsjpanne werksfeer oppe operasiekamer. Want net wietj gea det waarsjiénlik op ut werk ouch höbtj, sjteit ouch biej ós waal èns ein meziékske op. En as de pasieënt lokale verdouving heat, weardj d’r röstig gekaldj öäver woea dea gooje mins op vekansie is geweastj en welk resturant hea ós doa zooj aanbeveale. Hieël gewuën werk dus.

In miéne vrieje tiéd, dea ig vöär migzelf mieër höb gemaaktj sins Gijs in ós leave is, maag ig gear ein pötje tennisse. En as t’r sjnieë ligktj inne Alpe, den goan wea ouch gear op wintjersjport. Ig maak regelmoatig vöäl werk van lekker eate, neet allein oét hoes, mer ouch in ós eige köäke. Mer mién groeatste tiéd verdriéf is toch waal bloasmeziék. Ig bèn al 22 joar mèt vöäl plezeer lid vanne famfaar. Det is echt mién klupke. Op vriédig oavendj mèt z’n alle sjoeane meziék make en doanoa lekker get drinke en oajhoore. Ein beater begin van ut wiekend kin ig mig noa al diej joare nog sjteeds neet vöärsjtèlle. Behalve biej de famfaar, bèn ig ouch al 16 joar aktief biej de Baxheimer Muzikanten, de lètste 5 joar zelfs as muzikaal leider. Biej deze vrindje groep höb ig vasteloavendj lieëre veere. Öäveral woea de kepèl biej ein vasteloavendj aktiviteit is, is t’r gezelligheid. Det ligktj zeker aan eine houp sjoean aktiviteite in en róndjóm Boaksum, mer det ligktj vöäral ouch aanne insjtèlling van dea groep. Wea zeen èns op ein fieësje gevroagdj in ein dörp woeavan ig de naam neet zal neume, biej eine mins woea van ig de naam zeker neet zal neume. Op ut moment det wea doa bènne kwoame mèt de kepèl, verdriejvoudigdje ut aantal aanwezige. Ut waas zoea sjlegt fieësje…ut beer waas lauw, de hepkjes verleptj, de w.c. ónvinjbaar en de partietent eine meater zestig hoeag. En toch löktj ut den óm d’r eine sjoeane oavendj van te make, vöär sómmige waas ut zelfs legendaries, höbbe ze later trök gehuërdj. Waat ig mer wil zègke is, det van alles in ut leave ein fieësje te make is, asse mer zelf de sjlingers ophings.

Biej de famfaar en kepèl höb ig ouch mién adjudante Ruud en Marcel lieëre kinne. Twieë van mién bèste vrinj, diej ig allebei al joare kin. Zoea good zelfs det wea as wea same op sjtap zeen, meistal aan ein of zelfs gein woard genóg höbbe óm ós te begriépe, óngeachtj de situasie of ut óngerwerp. Ig maak mig doaróm ouch gein inkele zorg öäver de hulp diej dees jónges mig goan beeje tiédes de aankómendje vasteloavendj. Zeker neet ómdet ig weit det doa nog twieë sjoean dames biéj huëre, Dorien en Susan, diej neet allein vrouw van mién vrinj zeen, mer ouch mién vriendinne. En ouch Gijs hooftj zich neet te verveale dees daag, want dea meuktj d’r same mèt prinses Resi en zién adjudante Thijn en Jelle, zién eige fieësje van. Noé ig dit mèt ug gedeijldj höb, hoap ig det gea d’r vertroéwe in höbtj, det wea de ker goan trèkke deze vasteloavendj. Wea höbbe d’r in eeder geval hieël erg vöäl zin in en sjpreake alle zès de hoop oét det de bloasmeziék deze vasteloavendj in Boaksum good te huëre is.

Dus dink neet ‘ig kièk waal of ig goan.’  Nea, sjpreak noé vast aaf weam d’r allemoal mèt geit, wiej laat det gea goatj, weam get vöär te sjnaje zorgtj en waat gea aan dootj. En paktj ug den biejein mèt al diej anger Plekploasters en vasteloavesveerders in Boaksum. Want vasteloavendj make wea same. Mètein en vöärein!

Dit alles ónger miéne sjpröäk:
BOEM!  PAAF!  ALAAF!

 


Gear zeetj van herte oetgenuëdigtj vöär òse resepsie op 17 jannewarie....
Jeugdprinses Zoë-Sophie I - Plekploasters BoaksumJeugdprinses Zoë-Sophie 1e

54 ste jeugdprinses van ut klein Plekploasterriék.


Moog ig mig efkes vöärsjtèlle:

Geboare en getoage oppe Roorsjtroat in Boaksum.

Dochter van Sandra Schoots en Jules van de Voort.

Zusje van Jamie en groeate zus vöär Jan-Julius.

Höb een sjtèl bein diej altiéd wille danse.

Eedere daag goan ig noa Heitse noa sjoeal.

En verder vindj eederein det ig erg gezellige kal höb.


Dit alles ónjer miéne sjpröäk:

IG ZÈK KEI GAAF, VASTELOAVENDJ ALAAF!!