Prins Steef I

Vöärsjtèlle Prins Steef I

ig bèn Prins Steef de 1ste vanne Plekploasters. Geboare in ’t zeekehoés in Wieërt en höb de ieërste 2 joar van mién leave inne Baron de la Marcksjtroat nr 2 gewoeandj. Noa 2 joar verhoesdj noa de Möäleveldsjtroat nr 6, woea ig same mèt mien Pap Jo, mooder Annie en broor Luc bèn opgegruujdj en van alles höb mèt gemaaktj. Noé woean ig op migzelf, en joawaal, opnoéw inne Baron de la Marcksjtroat nr 2. Op de Möäleveldjsjtroat woeandje ig teage öäver ein groeat sjpeelveldj, ig waas doa vreuger oug vöäl te vinje. As kindj vöäl same mèt mién vrunj voetballe op ’t voetbalveldje, oorlog sjpele en toen ig get oajer waas, te vinje “op ’t benkske achter de hègk.

Noa de basis sjoeal St. Jan in Boaksum höb ig de VMBO aafgemaaktj op St. Ursula in Höär. Toen eine moandj in Eindhove op sjoeal gezeate , doa volgdje ig de opleiding óngerwiés assistent. Noa eine moandj kwaam ig d’r achter det dit toch neet hieëlemoal waas waat ig zócht (al wist ig toen eigeluk hieëlemoal nog neet waat ig wooj), en bèn ig truuk gegoan noa St.Ursula in Höär, woea ig de Havo höb aafgemaaktj. Toen höb ig de opleiding HBO integrale veiligheid is ‘s-Hertogenbosch aafgeróndj. Noa de opleiding waas t’r neet drek werk te vinje in dees bransj, doaróm höb ig nog ein tiedje as biejbaan biej de Post NL gewirktj. Dit tót ’t moment det wea eine carnavalswage aan ’t bouwe woare en Luuk mig vroog of ig gein intresse haaj óm biej Hoeve de Koalder te kóme wirke, in ieërste instansie biej de adminestrasie as plenner en óm ein kwaliteits mennesjment siesteem op ’t zètte. Noé al ruum 6 joar aan ’t wirke biej Hoeve de Koalder, en inmiddels as bedriéfsleider. Hiej hoap ig nog aardig get joare te moage  wirke.

Inne jeugd altiéd gevoetbaldj biej RKVB, toen nog 1 joar biej de senijoren gevoetbaldj. Toén bèn ig ein paar joar zelf gestoptj mèt voetballe, ómdet ig gear op zunjig de bèste club van Nederlandj wooj aanmoedige, dus èns inne twieë weake noa Amsterdam. Noa ein paar joar bèn ig ‘t toch waal goan misse óm zelf te voetballe, doaróm höb ig mig toen weer aangemeldj biej RKVB, woea ig noé nog sjteeds in’t derdje speel. Meistal spelendj as rechtsbeck, mer ig pas mig aan woea ’t technies hert (Dekkers, Frenken en Kivits) mig nuëdig heat.

Verder lid van VC KOF! Dit joar waarsjienluk get minder aktief vöär VC KOF, mer hoapeluk zeen al dees men en vrouwluuj mèt de meiste aktiviteite, zoeas gebroékeluk, d’r biej óm d’r same mèt eederein ein geweljig fieëst van te goan make!!

Dinsdag 28 augustus weardje ig gebeldj doar Jordi Meisen, of hea neet n’s eine kieër noa mién kunstgraas mocht kome kiéke. Ig vónj dit al waal ein bietje vreamdj, d’r zeen toch waal mieër minse mèt kunstgraas dacht ig? Toen al haaj ig ein dónkerbroén vermoede det ’t missjien waal örges anges öäver kós goan. Mer good, dónderdig 30 augustus zooj Jordi kóme kiéke, en verrek hea kwaam echt allein noa kunstgraas kiéke! Ig dacht det ig weardje …………? Mer good ’t zal waal, dacht ig toen. Tót ein weak later op goonsdigoavendj de döärbel ging, toen wooj Vorst John in èns gear hieël sjnel noa bènne. Einmoal bènne mós hea “ieërst ff belle”. Jordi Meisen weardje gebeldj en neet vöäl later sjtóng oug Jordi bènne. Toen weardje mig (toch as nog) gevroagdj of ig Prins vanne Plekploasters wooj weare. Hiej hoofdje ig neet lang öäver noa te dinke, al waas ’t waal eave sjpannendj of mién adjudante Luuk, dea dit joar geit trouwe mèt Rowie, mer zeker oug Frank, waal joa ginge zègke. Frank en Sanne weare in jannewarie tenslotte trotse oajers van ein kleine meid! Dónderdigoavendj ginge Jordi en John langs biej Frank en Luuk, ze zachte allebei gelökkig joa en toen waas ’t definetief!! Vanaaf det moment vöäl same gezeate óm alles te regele; ’t oétroope, de sjpröäk, de hoésorders en vöär de dames de kleijer.

Same mèt mién adjudante Luuk en Frank en de dames, goan wea d’r same mèt eederein in Boaksum eine geweljige carnaval van make! 

En dit alles ónger miéne sjpröäk:
Plekploasters, Ein dink, DIT zeen de fieëstdaag! Alaaf!

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.