Prins Edwin I

Vöärsjtèlle Prins Edwin I

Ig bèn Prins Edwin de 1ste, de 62ste prins vanne Plekploasters.

Groeat gewoare oppe Salmenhoafweag, einigste zoon (dus oug de knapste) van Herman en Mientje Boonen. Same woeanendj mèt Miranda, en ós twieë zonen Ken en Rick oppe Kèrksjtroat in Boaksum.

Vreuger as kleine jóng opgegruudj in de buurt Heresjlaagsjtroat–Salmenhoafweag. Ein buurt woea altiéd waal get te beleave waas, altiéd voetballe en tennisse. D’r waas altiéd waal get te doon. Ómdet ig gein broors of zösters haaj bèn ig min of mieër oug opgegruudj biej de femilie Velter oppe Heresjlaagsjtroat. Noa de basissjoeal te höbbe doar loupe, toen nog Kennedysjoeal, bèn ig noa de brökklas gegoan oppe MAVO Leudal in Heitse. Woea ig t’r al vriej sjnel achter kwaam, det dit neet hieëlemoal waas waat ig wooj, dus bèn ig mer noa Tegnies instituut Sint Jansberg in Maaseik gegoan. En doa de richting gekoaze van hout bewirke.

Doanoa bèn ig begós as sjofeur / magazien mètwirker biej Bic in Boaksum. Det laag toen oppe zelfdje sjtroat as woea toen transport bedriéf Schroën-Vossen (biej broer Schroën). Doa woea de auto’s ein hieël sjtök groeater woare den de auto woea ig zelf mèt doar Nederlandj en Belsj reaj. Ig höb dus toen oug zoea sjnel mögelik mién aanhenger riejbewiés gehoaldj en bèn goan sollisitere biej dees firma. En höb toen internasionaal gereaje op ónger mieër de lenj Zwitserlandj, Denemarke en Italië. Ig waas de köning te riék ómdet op mién 19 joarige leaftiéd mèt te moge make. Óngertösse zit ig al 27 joar oppe baan. Noe bèn ig wirkzaam biej de firma A. Pouls Internasionale Keultransporte in Heitse.

Joare lang gevoetbaldj biej RKVB, helaas doar ein zjwoar inkel blessure móte sjtoppe met zelf voetballe, en bèn doaróm leider gewoare van ‘t 3dje èlftal.

Dónderdig 14-09-2017 ging opéns de tillefoon s óaves róndj half 7, ’t waas Jordi Meisen mèt de vroag of ig missjien eave tiéd haaj óm mèt te helpe eine zjwoare kast noa bènne te drage. Ig zag oke, ig kóm d’r geliék aan. Toen ig biej Jordi kwaam, kwaam oug Eric Slabbers doa aangeloupe. Waat ig al ein klein bietje raar vónj, mer verder haaj ig niks inne gate, zeen wea noa bènne gegoan. Woeanoa ‘t neet lang doordje det oug Vorst John bènne kwaam. Op det moment dach ig det is waal hieël raar. Toen weardje mig gezagdj, gank n’s eave zitte, wea móte dig eigelik effe get vroage, woeanoa ze mig vroage of ig prins wildje weare vanne Plekploasters, woea ig nog gein menuut öäver höb móte noadinke.

Toen begós vöär ós eine sjpannendje mer oug eine geweldjige tiéd óm alles vöär te bereide, ómdet dit alles in ’t geheim mós geböäre, woare d’r natuurlik vöäl sjpannendje momente zoea-as de biejeinkomste s‘oaves, de foto’s make en nog vöäl mieër.

Ig hoap same mèt mién adjudante Robert en Marc, ós dames, Vorst John, groeat Vorst Sjaak, de dames vanne road, en al dea wiéze road, de jeugdprins(es), jeugdroad, kapelle, boore broelof, kinjer boore broelof en alle Plekploasters d’r eine sjoeane tiéd van te make. Dit alles ónger miéne sjpröäk:

Boonen of Beans, is óm ’t eave, same goan wea 100% gaas geave!!! Alaaf!

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.