Hiej bèn ig den

Jeugdprinses
Anke I

56 ste Jeugdprinses van ’t klein Plekploasterriék.

Moog ig mig effe vöärsjtèlle:

Ig bèn geboare in ’t zeekehoés in Wieërt,  woea ze lang op mig höbbe móte wachte vöär det ig mig n’s leet kiéke. Dochter van Arno en Inge Kessels, groeate zus van Maud. Opgegruudj in Boaksum en  vanne van Breejstroat verhoésdj noa de Riddersjtroat, woea ig same mèt mién mam, pap, zus en miéne groeate vrindj Rakker de waakhóndj woean. Ig goan noa sjoeal op St Ursula in Höär. In miéne vrieje tiéd doon ig oppasse, peard rieje, tennisse en pijano sjpele.


Ten 1e
Al vreug wist ig hoe-se carnaval veere mós, doaróm goan ig noé hieëlemoal los.

Ten 2e
Mèt de septer inne handj, gaas geave in Plekploasterlandj.

Ten 3e
Ig sjloan alle bel öäver de baan, mer noé as prinses d’r teage aan.

Ten 4e
Mèt de hóndj loupe doon ze noé mer zelf, ig goan carnaval veere mèt de road van èlf.

Ten 5e
Mèt de sjteek enne veare oppe kop, goan ig inne polonaise vöärop.

Ten 6e
Ig kan d’r waal get van, same vasteloavendj veere is ein strak plan.

Ten 7e
’t Zal zeker lökke mèt Vorstin Anne aan mién ziej, want diej is t’r as de kippe biej.

Ten 8e
De ker trèk ig dit sezoén, wea geave 3 daag van ketoén.

Ten 9e
Carnaval veer-se neet allein, doaróm zeen wea hiej biejein.

Ten 10e
Neet sjtil bliéve sjtoan, mer same de polonaise in goan.

Ten 11e
Mién peard heat noé gein gelök, ig bèn mèt dees daag te drök.

Dit alles ónger miéne sjpreuk:
Plekploaster nog lang neet noa bèd, same fieëste is kei vèt.    

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.